Śrubokręt

0,50 $

Produkt dostępny na zamówienie

Dostawa i Reklamacje

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Serwisu, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.xerall.com
Sprzedawcą i właścicielem Serwisu jest B-Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce nr 954 E (36-002), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616005, NIP: 5170375003, REGON: 364334549 i kapitałem zakładowym w wysokości 8.500,00 zł.
Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:
— telefonicznie: +48 513 006 720 (w dni robocze, między 10.00 a.m. a 16.00 p.m.);
– mailowo: [email protected] (w Dni Robocze, między 10.00 a 16.00);
– listownie: B-TECHNOLOGY Sp. z o.o., Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka, Polska

DEFINICJE
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Konsument – a natural person performing a legal transaction which is not directly related to the business or professional activity of such person, with an entrepreneur

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Serwisu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Serwisu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Serwisie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Polityka prywatności – a document governing security of protecting and processing the personal data of the Clients; The Privacy Policy constitutes an integral part and appendix to these Terms of Service; it is available at https://xerall.com/privacy-policy/

Przed Sprzedaż – zamówienie którego czas realizacji jest ustalany indywidualnie i wskazywany w dedykowanej zakładce w Serwisie, na karcie Produktu.

Produkt – produkt dostępny w Serwisie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Serwisu Internetowego Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.xerall.com, za pośrednictwem której Klient może w złożyć Zamówienie na dostępne Produkty
strona internetowa – dostępna pod adresem www.xerall.com, za pośrednictwem której Klient może w złożyć Zamówienie na dostępne Produkty

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Serwisu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 10:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
  1.2. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
  1.3. W stosunku do zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu wyłączone zostaje stosowanie Vienna Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.
  1.4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  1.5. Sprzedawca nie zamieszcza w Serwisie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania. W szczególności przepisy dotyczące składania oferty w formie elektronicznej nie mają zastosowania.
  1.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Serwisu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
  1.7. W celu korzystania ze Serwisu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja, Safari 8.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript.
  1.8. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są zgodnie z polskim prawem, z zastrzeżeniem, że taki wybór nie może skutkować pozbawieniem Klienta ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w kraju stałego pobytu klienta.
 2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  2.1. Serwis dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Serwisu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Newslettera, Konta Klienta oraz Koszyka.
  2.2. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane.
  2.3. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
  2.4. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja odbywa się za pomocą dedykowanego formularza i poprzez aktywację przycisku „REJESTRACJA”. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta dokonania Rejestracji za pośrednictwa linka aktywacyjnego wysyłanego na jego adres e-mail, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Klient może również założyć Konto realizując proces zakupowy.
  2.5. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. . Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  2.6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
  3.1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Serwisu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
  3.2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, przez bezpośrednie wpisanie ilości sztuk Produktów lub uaktywnienie przycisku + lub -.
  3.3. Po potwierdzeniu wyboru Produktów,Klient potwierdza w formularzu zamówienia swoje dane osobowe i adres dostawy, a także metodę płatności, cenę i sposób dostawy. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  3.4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Serwisu.
  3.5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
  3.6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
  3.7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Serwisu w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
  3.8. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 10 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Przedkupu. Realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem Pre-Order rozpoczyna się po: (a) płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży, (c) płatność elektroniczna – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
  3.9. W przypadku Pre-Order, Czas Realizacji Zamówienia zaczyna się w dniu, który Sprzedawca wskazał w dedykowanej zakładce w Serwisie jako czas rozpoczęcia sprzedaży Produktu, którego dotyczy Pre-Order.
  3.10. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi.
 4. CENY I PŁATNOŚCI
  4.1. Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
  4.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
  4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, (c) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
  4.4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie po zakończeniu transakcji online za pośrednictwem bramki płatniczej, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży, z wyjątkiem płatności za pobraniem.
  4.5. 4.5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
  4.6. Ceny i koszty podane w Serwisie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 5. DOSTAWA
  5.1. Zamówienia są dostarczane na terytorium USA, Europy, Kanady, Australii (inna lokalizacja na życzenie klienta). Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta.
  5.2. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w formularzu Zamówienia. Warunkiem nadania Produktu jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.
  5.3. Produkt nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
  5.4. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.
 6. SKARG
  6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące rękojmi mogą być w kraju Konsumenta uregulowane odmiennie. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z nimi wobec Konsumentów będących obywatelami danych państw i respektować prawa przyznane im w związku z reklamacją Produktu.
  6.2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
  6.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: [email protected]. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu).
  6.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
  6.5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected]
 7. ZWRACA
  7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  7.2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7.3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
  7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7.7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7.8. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 8. BIULETYN INFORMACYJNY
  8.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, który dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
  8.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia za pomocą formularza dostępnego na stronie www.littles.pl podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), usługę Newslettera, a następnie uaktywnia ikonę „SUBSKRYBUJ”.
  8.3. Z chwilą aktywowania przez Klienta ikony „SUBSKRYBUJ”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
  8.4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
  8.5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 9. ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
  9.1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
  9.2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
  9.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt i dostarczenie oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
  10.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
  10.3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą Klient może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego w Polsce. Konsument może również zwrócić się do innego sądu arbitrażowego o mediację lub ugodę (może skorzystać z alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, ADR) W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą
  10.4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  10.5. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  10.6. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  10.7. Data wejścia w życie Regulaminu: 12.02.2017