Sekretesspolicy för XERALL XERALL.COM

Denna sekretesspolicy är ett dokument relaterat till Xeralls användarvillkor (”Användarvillkor”). Definitioner av de termer som används i denna sekretesspolicy ingick i användarvillkoren. Bestämmelserna i användarvillkoren gäller i enlighet med detta.

Policyn är i informationssyfte och tjänar till att den registeransvariges krav på information tillfredsställs enligt GDPR, dvs.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
1.1. Den registeransvarige för kundens personuppgifter är säljaren, dvs. 36-002 Jasionka, fört in i registret över företagare i det nationella domstolsregistret som förs av tingsrätten i Rzeszów, 12:e handelsavdelningen vid det nationella domstolsregistret (KRS) med nummer KRS 0000616005, skatteregistreringsnummer NIP 5170375003, Nationellt företagsregisternummer REGON 364334549.
1.2. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig särskilt via e-post på [email protected]

2. METOD FÖR DATABEHANDLING
2.1. Syftet med och omfattningen av de behandlade personuppgifterna bestäms av omfattningen av samtycken och lämnade uppgifter som skickas med hjälp av ett relevant formulär. Behandlingen av kunders personuppgifter gäller för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, fakturaadress, skatteregistreringsnummer, dator-IP-adress och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande av tjänster i enlighet med användarvillkoren. På grund av arten av tjänster som tillhandahålls av säljaren, kan de inte tillhandahållas anonymt.
2.2. Personuppgifter om kunder kommer att behandlas för följande ändamål: a) Genomförande av rättsliga bestämmelser. (b) Utförande av beställningar och utförande av försäljningsavtal, upprättande av konto och utförande av andra avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg, särskilt nyhetsbrevstjänst, vid denna granskning av inlämnade klagomål och optimering av Säljarens prestationer. (c) Säljarens marknadsförings- och handelsåtgärder.
2.3. Att tillhandahålla personuppgifterna är frivilligt, men bristen på samtycke till att behandla personuppgifter som markerats i form som obligatoriska kommer att förhindra utförande av tjänster och utförande av order från säljaren.
2.4. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i det fall som avses i punkt 2.2 a ovan är tillstånd att behandla uppgifter som är nödvändiga för att agera i enlighet med lagen, medan de i det fall som avses i klausulerna 2.2 b och 2.2. (c) ovan är det utförandet av ett avtal som den registrerade är en part, eller vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås, samt tillstånd till behandling, om detta är nödvändigt för ändamål som följer av legitima intressen som uppfylls av säljaren eller en tredje part, eller Kundens samtycke.
2.5. Om säljaren informeras om att Kunden använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller tillämpliga bestämmelser i lag (obehörig användning), kan säljaren behandla användarens personuppgifter i ett utrymme som krävs för att fastställa användarens ansvar.
2.6. Kundens personuppgifter kommer att behandlas: tills kontot raderas eller under en period av 5 år från att lämna in den sista beställningen (beroende på vilket som sker senare) och kommer att raderas vid utgången av denna period, såvida inte deras behandling är nödvändig på grundval av en annan rättslig grund, t.ex.
2.7. Säljaren överför inte personuppgifter till tredjeländer.

3. MOTTAGARE AV UPPGIFTER
3.1. Säljaren kan överlåta behandlingen av personuppgifter till tredje part i syfte att utföra de aktiviteter som anges i Användarvillkoren och tjänsten för Kunden. I sådana fall kan mottagare av Kundens data omfatta: en leverantör av hosting för Store, ett företag som tillhandahåller teknisk support för Store, ett företag som tillhandahåller online betalningssystem, ett fakturahanteringssystem, Säljarens revisionsbyrå och en bärare.
3.2. Personuppgifter som samlas in av säljaren kan också lämnas ut till: behöriga statliga organ på deras begäran på grundval av relevanta bestämmelser i lag, eller andra personer och enheter – i de fall som föreskrivs i bestämmelserna i lagstiftningen.
3.3. Varje enhet till vilken säljaren överför Kundens personuppgifter för behandling på grundval av ett avtal om överföring av personuppgifter (nedan kallat överföringsavtal) garanterar en adekvat säkerhetsnivå och sekretess för behandlingen av personuppgifter. Den enhet som behandlar Kundens personuppgifter på grundval av överföringsavtalet kan behandla Kundens personuppgifter genom en annan enhet endast efter skriftligt medgivande från säljaren.
3.4. Att lämna ut personuppgifter till obehöriga enheter enligt denna sekretesspolicy får endast ske efter föregående samtycke från kunden som sådana uppgifter hänvisar till.

4. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
4.1. Varje kund har rätt att (a) radera de insamlade personuppgifter som hänvisar till honom/henne både från det system som tillhör säljaren samt från baser på enheter som har samarbetat med säljaren, b) begränsa behandlingen av uppgifter, (c) Portabilitet av de personuppgifter som samlats in av säljaren och som hänvisar till Kunden, i detta för att ta emot dem i strukturerad form, (d) begära att säljaren ger honom/henne tillgång till sina personuppgifter och att rätta till dem, e) invända mot bearbetning, f) återkalla samtycket till säljaren när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket innan det återkallas, (g) lämna in ett klagomål om säljaren till tillsynsmyndigheten.

5. ÖVRIGA UPPGIFTER
5.1. Store kan lagra http-förfrågningar, därför kan de filer som innehåller webbserverloggar lagra vissa data, inklusive IP-adressen för den dator som skickar förfrågan, namnet på kundens station– identifiering via http-protokoll, om möjligt, datum och systemtid för registrering på Butikens webbplats och mottagande av förfrågan, antal byte som skickas av servern, url-adressen till den webbplats som användaren besöker innan om kunden har angett webbplatsen via en länk, information om användarens webbläsare, information om fel inträffade under genomförandet av http-transaktionen. Webbserverloggar kan samlas in som material för korrekt administration av Butiken. Endast personer som har behörighet att administrera IT-systemet har tillgång till data. Filer som innehåller webbserverloggar kan analyseras i syfte att förbereda statistik om trafik på Store webbplats och förekommande fel. Sammanfattning av sådana uppgifter identifierar inte kunden.

6. SÄKERHET
6.1. Säljaren tillämpar tekniska och organisatoriska medel för att säkra de behandlade personuppgifter som motsvarar de hot och den kategori av data som ska säkras, särskilt genom tekniska och organisatoriska medel B-Teknik säkrar data mot att publiceras till obehöriga personer, tas över av en obehörig person, behandlas i strid med lagen och förändringar, förlorade, skadade eller förstörda; bland annat tillämpas SSL-certifikaten. Uppsättningen insamlade kunders personuppgifter lagras på en säker server. Dessutom säkras uppgifterna genom säljarens interna förfaranden i samband med behandling av personuppgifter och informationssäkerhetspolicy.
6.2. För att logga in på kontot är det nödvändigt att ange ett relevant användarnamn och lösenord. För att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå finns lösenordet till kontot endast i krypterad form. Dessutom fortsätter åtgärden på Store inom en säker https-anslutning. Kommunikation mellan klientens enhet och servrarna, i synnerhet när du gör betalningar, kodas med ssl-protokollet (Secure Socket Layer).
6.3. Säljaren har också infört lämpliga tekniska och organisatoriska medel, såsom pseudonymisering, som syftar till att effektivt genomdriva dataskyddsprinciperna, såsom dataminimering, och i syfte att förse behandlingen med nödvändiga skyddsåtgärder, för att uppfylla GDPR-kraven och skydda de registrerades rättigheter. Säljaren genomför alla nödvändiga tekniska åtgärder enligt artiklarna 25, 30, 32-34, 35–39 i GDPR, vilket ger ökat skydd och säkerhet för behandlingen av Kundens personuppgifter.
6.4. Samtidigt uppger säljaren att användning av Internet och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg kan utgöra ett hot om att skadlig kod bryter sig in i kundens teleinformatiska system och enhet, samt obehörig åtkomst till Kundens uppgifter, inklusive personuppgifter, av tredje part. För att minimera sådana hot bör kunden använda lämpliga tekniska skyddsåtgärder, t.ex. För att få detaljerad och professionell information om säkerhet på Internet rekommenderar säljaren att ta råd från enheter som är specialiserade på sådana IT-tjänster.

7. COOKIES
7.1. För att webbplatsen ska fungera korrekt använder säljaren supportteknik för cookies. Cookies är paket med information som lagras på Kundens enhet via webbplatsen, som vanligtvis innehåller information som motsvarar den avsedda användningen av en viss fil, genom vilken kunden använder webbplatsen – dessa är vanligtvis: internettjänstens adress, publiceringsdatum, en cookies livstid, unikt nummer och ytterligare information som motsvarar den avsedda användningen av en viss fil.
7.2. Säljaren använder två typer av cookies: sessionscookies, som raderas permanent när sessionen i klientens webbläsare stängs, och permanenta cookies, som finns kvar på klientens enhet efter att sessionen har stängts tills de raderas.
7.3. Det är inte möjligt att identifiera kunden på grundval av Cookie-filer, vare sig session eller permanent. Cookie-mekanismen förhindrar insamling av personuppgifter.
7.4. Cookies som används på webbplatsen är säkra för klientens enhet, i synnerhet förhindrar de virus eller annan programvara från att bryta sig in på enheten.
7.5. Filer som genereras direkt av webbplatsen kanske inte läss av andra webbplatser. Cookies från tredje part (dvs. cookies som tillhandahålls av medarbetare till säljaren) kan läsas av en extern server.
7.6. Kunden kan inaktivera lagring av cookies på sin enhet i enlighet med instruktionerna från webbläsartillverkaren, men detta kan inaktivera vissa delar av eller hela driften av webbplatsen.
7.7. Säljaren använder egna cookies för följande ändamål: att autentisera kunden på webbplatsen och bevara Kundens session; konfiguration av webbplatsen och justera innehållet på sidorna till kundens preferenser, till exempel: känna igen klientens enhet, komma ihåg inställningar som ställts in av klienten; Cookies för att garantera säkerheten för data och användning av webbplatsen; analyser och undersökningar av synpunkter; annonstjänster.
7.8. Säljaren använder cookies från tredje part för följande ändamål: att förbereda statistik (anonym) för att optimera webbplatsens funktionalitet, med hjälp av analytiska verktyg som Google Analytics [other?]; Använda interaktiva funktioner med hjälp av sociala nätverk: tumblr.com, facebook.com, pinterest.com, google.plus.com, twitter.com, linkedin.com.
7.9. Kunden kan när som helst ändra inställningarna för cookies individuellt och ange villkoren för deras lagring, via webbläsarens inställningar eller konfiguration av tjänsten. Kunden kan också när som helst ta bort cookies som lagras på hans/hennes enhet individuellt i enlighet med instruktionerna från webbläsartillverkaren.
7.10. Information om cookies support finns i inställningarna för den webbläsare som används av kunden.

8. SLUTBESTÄMMELSER
8.1. Denna sekretesspolicy träder i kraft från och med den 25 maj 2018.

XERALL ANSÖKAN

Denna sekretesspolicy är ett dokument relaterat till Xeralls användarvillkor (”Användarvillkor”). Definitioner av de termer som används i denna sekretesspolicy ingick i användarvillkoren. Bestämmelserna i användarvillkoren tillämpas i enlighet med detta.

Policyn är i informationssyfte och tjänar till att den registeransvariges krav på information tillfredsställs enligt GDPR, dvs.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
1.1. Den registeransvarige för personuppgifter för Xerall Application användare (nedan kallad användare) är B-Technology Spółka z o.o. med säte i Jasionka, Jasionka 954E, fört in i registret över företagare i det nationella domstolsregistret som förs av distriktsdomstolen i Rzeszów, 12:e handelsavdelningen vid det nationella domstolsregistret (KRS) med nummer KRS 0000616005, Tax Identification Number NIP 5170375003 , Nationellt företagsregisternummer REGON 364334549 (nedan kallat B-teknik).
1.2. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig särskilt via e-post på [email protected]

2. METOD FÖR DATABEHANDLING
2.1. Syftet med och omfattningen av de behandlade personuppgifterna bestäms av omfattningen av samtycken och lämnade uppgifter som skickas med hjälp av ett relevant formulär, inklusive omfattningen av de samtycken som ges av användaren när xerall-applikationen installeras. Behandlingen av användarnas personuppgifter gäller för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänster i enlighet med användarvillkoren. På grund av arten av de tjänster som tillhandahålls av B-Technology kan de inte tillhandahållas anonymt.
2.2. Användarnas personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: a) Genomförande av rättsliga bestämmelser. b) Fullgörande av avtal om tillhandahållande av funktionerna i Xerallansökan, vid denna granskning av inlämnade klagomål och optimering av B-teknikens prestationer. c) B-teknikens marknadsförings- och handelsåtgärder.
2.3. Att tillhandahålla personuppgifterna är frivilligt, men bristen på samtycke till att behandla personuppgifter som markerats i form som obligatoriska kommer att förhindra utförandet av tjänster och utförande av order av B-Technology.
2.4. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i det fall som avses i punkt 2.2 a ovan är tillstånd att behandla uppgifter som är nödvändiga för att agera i enlighet med lagen, medan det i det fall som avses i punkt 2.2 b ovan är fullgörandet av ett avtal som den registrerade är part i, eller vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås innan avtalet ingås. , samt tillstånd till behandling, om detta är nödvändigt för ändamål som härrör från legitima intressen som uppfyllts av B-Technology eller en tredje part, medan det i det fall som avses i punkt 2.2 c ovan är användarens samtycke.
2.5. Om B-Tekniken informeras om att användaren använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller tillämpliga bestämmelser i lag (obehörig användning), kan B-Technology behandla användarens personuppgifter i ett utrymme som krävs för att fastställa användarens ansvar.
2.6. Användarens personuppgifter kommer att behandlas: tills Xerall-applikationen tas bort och under en period som är lämplig för att bevisa att ett sådant avtal har utförts korrekt (motsvarande preskriptionstiden) och kommer att raderas vid utgången av denna period, såvida inte behandlingen av dem är nödvändig på grundval av en annan rättslig grund, t.ex.
2.7. B-Technology överför inte personuppgifter till tredjeländer.

3. MOTTAGARE AV UPPGIFTER 
3.1. B-Technology kan överlåta behandlingen av personuppgifter till tredje part i syfte att utföra de aktiviteter som anges i användarvillkoren och tjänsten för användaren. I sådana fall kan mottagare av användarens data inkludera en leverantör av hosting för Xerall-programmet, ett företag som tillhandahåller teknisk support för Xerall-programmet ________.
3.2. De personuppgifter som B-Technology samlar in kan också lämnas ut till behöriga statliga myndigheter på deras begäran på grundval av relevanta bestämmelser i lag eller andra personer och enheter – i de fall som föreskrivs i bestämmelserna i lagstiftningen.
3.3. Varje enhet till vilken B-teknik överför användarens personuppgifter för behandling på grundval av ett avtal om överföring av personuppgifter (nedan kallat överföringsavtal) garanterar en adekvat säkerhetsnivå och konfidentialitet vid behandling av personuppgifter. Den enhet som behandlar användarens personuppgifter på grundval av överföringsavtalet får behandla användarens personuppgifter genom en annan enhet endast efter skriftligt medgivande från B-tekniken.
3.4. Utlämnande av personuppgifter till obehöriga enheter enligt denna sekretesspolicy får endast ske efter föregående samtycke från den användare som sådana uppgifter hänvisar till.

4. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
4.1. Varje användare har rätt att a) radera de insamlade personuppgifter som hänvisar till honom eller henne både från det system som tillhör B-Technology och från baser på enheter som har samarbetat med B-Technology, b) begränsa behandlingen av uppgifter, c) Portabilitet av de personuppgifter som B-Technology samlat in och som hänvisar till användaren, i detta för att ta emot dem i strukturerad form. d) begära att B-Technology ger honom/henne tillgång till sina personuppgifter och för att rätta till dem, e) invända mot bearbetning, f) återkalla samtycket till B-teknik när som helst utan att påverka lagligheten i den behandling som utförs på grundval av samtycket innan det återkallas, g) lämna in ett klagomål om B-teknik till tillsynsmyndigheten.

5. ÖVRIGA UPPGIFTER
5.1. Xerall-programmet kan lagra http-förfrågningar, därför kan de filer som innehåller webbserverloggar lagra viss information, inklusive IP-adressen som skickar förfrågan, namnet på användarens station– identifiering via http-protokoll, om möjligt, datum och systemtid för registrering och mottagande av förfrågan, information om fel som inträffade vid körning av http-transaktionen. Webbserverloggar kan samlas in för korrekt administration av programmet. Endast personer som har behörighet att administrera IT-systemet har tillgång till data. De filer som innehåller webbserverloggar kan analyseras i syfte att förbereda statistik om trafik i Xerall-programmet och förekommande fel. Sammanfattning av sådana uppgifter identifierar inte användaren.
5.2. B-Technology kan också samla in data om en drönare som styrs med hjälp av applikationen, såsom modell, plats, flygbana, hastighet, höjd, temperatur och annan information som identifierar drönaren eller som rör en flygning.

6. SÄKERHET
6.1. B-Technology tillämpar tekniska och organisatoriska medel för att säkra de behandlade personuppgifter som motsvarar de hot och den kategori av uppgifter som ska säkras, särskilt genom tekniska och organisatoriska medel B-Teknik säkrar data mot att publiceras till obehöriga personer, tas över av en obehörig person, behandlas i strid med lagen och förändringar, förlorade, skadade eller förstörda; bland annat tillämpas SSL-certifikaten. Det register som omfattar användarnas personuppgifter lagras på en säker server, dessutom säkras uppgifterna genom B-Technologys interna förfaranden i samband med behandling av personuppgifter och informationssäkerhetspolicy.
6.2. För att logga in på Xerall-applikationen är det nödvändigt att ange ett relevant användarnamn och lösenord. För att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå finns lösenordet till Xerall-programmet endast i krypterad form. Dessutom fortsätter åtgärden på Xerall-programmet inom en säker https-anslutning. Kommunikation mellan användarens enhet och servrarna, i synnerhet när du gör betalningar, kodas med hjälp av SSL-protokollet (Secure Socket Layer).
6.3. B-Technology har också infört lämpliga tekniska och organisatoriska medel, såsom pseudonymisering, som syftar till att effektivt genomdriva dataskyddsprinciperna, såsom dataminimering, och i syfte att förse behandlingen med nödvändiga skyddsåtgärder, för att uppfylla GDPR-kraven och skydda de registrerades rättigheter. B-Technology genomför alla nödvändiga tekniska åtgärder enligt artiklarna 25, 30, 32-34, 35-39 i GDPR, vilket ger ökat skydd och säkerhet för behandlingen av användarens personuppgifter.
6.4. Samtidigt anger B-Technology att användning av Internet och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg kan utgöra ett hot om att skadlig kod bryter sig in i användarens teleinformatiska system och enhet, liksom all annan obehörig åtkomst till användarens data, inklusive personuppgifter, av tredje part. För att minimera sådana hot bör användaren använda lämpliga tekniska skyddsåtgärder, t.ex. För att få detaljerad och professionell information om säkerheten på Internet rekommenderar B-Technology att man tar råd från enheter som är specialiserade på sådana IT-tjänster.

7. SLUTBESTÄMMELSER
7.1. Denna sekretesspolicy träder i kraft från och med den 25 maj 2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]